-


 


13/5/2564 3:35:20โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. (053) 242038